ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ | Land Issues Working Group
Working towards greater community control over land, forests and natural resources
(ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽ່ວກັບບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິງແວດລອມ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Archive for the ‘Laws, policies and regulations / ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ’ Category

Full land rights policy expected

Vientiane Times, 1 August, 2013

Law and policy makers have recommended full recognition and ownership over land use rights for people who inherited lands from their parents over generations, even though they have no land titles. The recognition matter was debated at the fifth ordinary session of the National Assembly’s (NA) seventh legislature, which closed on Friday when the law makers shared ideas to develop the draft National Land Policy. Parliamentarians said it was the government who was slow in issuing land titles to people, notably those in rural communities.

ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ

ວຽງຈັນທາມສ໌, 1 ສິງຫາ 2013

ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ  ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂຶ້ນອັດຕາພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ.

ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຮ່າງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ເຊິ່ງໄດ້ປິດລົງໃນວັນສຸກນີ້, ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາປືກສາຫາລືກັນນັ້ນ ກໍ່ມີຫຼາຍຂໍ້ສັງເກດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ໄດ້ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດປະສົມ ລະຫວ່າງນັກລົງທຶນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ຄອບຄອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເກີນຂອບເຂດ ເໝາະສົມ.

ລັດຖະບານຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອລະບຸແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບດິນກະສິກຳ ແລະ ເຂດທີ່ປຸກໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄອບຄອງ ສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນຂະ ໜາດທີ່ຖືວ່າເໝາະສົມໄດ້.

ຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈຳກັດການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສິດ ໃນການຄອບຄອງ ເນື້ອທີ່ດິນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນກວ່າທີ່ລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້.

ອີງຕາມຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະເໜີ 2 ທາງເລືອກ ເພື່ອຈຳກັດ ການຖືຄອງກຳມະສິດນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ.

ໃນກໍລະນີທີ 1 ລະບຸວ່າ: ຜູ້ໃດທີ່ຖືສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼາຍກວ່າຂະໜາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໂອນກຳມະສິດ ທີ່ດິນສ່ວນເກີນ ໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

Land compensation tops parliament debate

Vientiane Times, 26 July, 2013

Compensation for lands taken for development projects topped debate in parliament yesterday with law-makers stating that affected people should receive reasonable compensation in order to address the emerging land dispute issue. Members of the National Assembly (NA) are debating to develop the draft National Land Policy at the assembly’s fifth ordinary session of the NA’s Seventh Legislature.

ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌, ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013

ການທົດແທນຄືນ ສຳລັບດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການຖົກຖຽງກັນຢູ່ໃນສະພາໃນວານນີ້ ເຊິ່ງຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍງທີ່ດິນ ທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

      ສະມາຊິກຂອງສະພາປຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາເພື່ອຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 7.

      ທ່ານ ດຣ ອາຄົມ ຕຸລາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຂື້ນສະເໜີກ່ຽວກັບຂະບວນການຮ່າງນະໂຍບາຍດັາງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ອັນໄດ້ເປັນການເກີດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງປຶກສາຫາລືກັນ.

      ສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກ່ຽວກັບຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ການທົດແທນຄືນ ສຳລັບດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າຢູ່ໃນໂຄງການ ການຄ້ານັ້ນຈະຕ້ອງອີງໃສ່ລາຄາຂອງຕະຫຼາດ, ສ່ວນດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ການສ້າງໂຄງການຂອງລັດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປະຈຸບັນ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລະບຸວ່າ ດິນທີ່ໄດ້ເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງໂຄງການພັດທະນານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນແຈມແຈ້ງພຽງພໍເທື່ອ.

      ທ່ານ ພັນໂທ ຈັນນວນ ອວນຄະນະຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຜົນກະທົບໄປໃນທາງລົບໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າ ນະໂຍບາຍການທົດແທນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

      ທ່ານ ບຸນແສງ ປະທຳມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫານີ້ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນຢ່າງເປັນທາງການ.

      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ມັກຈະເປັນຜູ້ເສຍປຽບ ໃນເວລາເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຂື້ນ ທີ່ພົວພັນກັບການສຳປະທານທີ່ດິນ, ແລະ ຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່ບໍ່ທັນມີໃບຕາດິນໃນປັດຈຸບັນ.

Officials seize illegal timber in Khammuan

Vientiane Times, 23 July 2013

Customs officials in Khammuan province recently announced they confiscated illegal wood worth over 238 million kip in the first six months this year. The seized timber consists of 12,000 kg of may kha young (rosewood), valued at 200 million kip, 2.6 cubic metres of may kham phi (Burmese rosewood), worth 5 million kip, and 4.2 cubic metres of may du (Pterocarpus), valued at over 33 million kip.

Timber exports to come under greater scrutiny

Vientiane Times, 8 July, 2013

Finance Minister Phouphet Khamphounvong last week issued an instruction to various departments to pay more attention in managing wood exports, aiming to ensure that all revenues from timber flow to the national budget. In the past years, the government has issued a number of laws, regulations and decrees to manage wood exports but these have been insufficiently enforced, creating loopholes for illegal logging activities.

Parliament’s ordinary session to open July 8

Vientiane Times, 26 June, 2013

The fifth ordinary session of the National Assembly (NA)’s seventh legislature will run from July 8-26 with socio-economic development, seven draft laws and other emerging issues set to dominate debate. The NA’s Administrative Office issued an announcement yesterday stating that two hotline numbers will be available for public feedback, those being 413504 and 413505.

Members of the public will be able to seek help from the parliamentarians, who will have the opportunity to ask for explanations from the relevant government sectors, an NA official involved with the hotline said.

Land title issuance still far below target

Vientiane Times, 13 June, 2013

The issuance of land titles continues to fall far short of the target set, says a senior government official, with changes in organisational structure and financial constraints cited as the two main reasons for the slow progress. The government has set a target to issue one million land titles over the five-year period from 2011-2015, but this looks ambitious considering a total of just over 100,000 titles have been issued over the past six years as calculated by Vientiane Times based on information provided by the Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE).

Draft land policy offers market-price compensation

Vientiane Times, 10 June, 2013

A newly-drafted land policy offers compensation based on current market prices to those who lose their land to commercial projects, National Assembly (NA) members have learned. This is the first ever policy to clearly state that the occupiers of land which is appropriated for investment projects must be given financial compensation that is equivalent to the market price.

Government aims to address land related issues

Vientiane Times, 6 May, 2013
The government is committed to ensuring that the compensation provided to villagers affected by land development projects is done in such a way that villagers are satisfied with the outcomes. The move is aimed to address land disputes in Laos, which have been an ongoing issue as villagers sometimes feel that they don’t receive appropriate compensation for land lost to development projects.

Director General of the Land Administration Department within the Ministry of Natural Resources and Environment, Mr Siphandone Sihavong, told Vientiane Times last week that if land compensation is paid in accordance with market prices, all the problems can be resolved. In fact, Prime Ministerial Decree No.192 stipulates that land compensation for any affected villagers needs to ensure that those people enjoy improved livelihoods after relocating to other areas.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes