ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ | Land Issues Working Group
Working towards greater community control over land, forests and natural resources
(ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽ່ວກັບບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິງແວດລອມ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Archive for the ‘Laws, policies and regulations / ກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ’ Category

Government to penalise wood exporters, dishonest officials

Vientiane Times, 10 Oct 2013

The government has decided to take measures to penalise companies and government officials involved in the illegal export of logs to Vietnam through a checkpoint in Saravan province.

The Government Office recently issued an announcement suggesting the Ministry of Finance impose the measures they had drafted and presented to the government.

Prime Minister Thongsing Thammavong agreed and approved the measures following a report by the Finance Ministry that detailed the issue and suggested that an export company and several officials were involved in an illegal process, according to the announcement.

Government halts private involvement in office project

Vientiane Times, 17 Sep 2013

The government will no longer approve any private sector involvement in the construction of public offices as part of measures to tighten expenditure and prevent a looming budget crisis.

In past years the government has been reliant on the private sector to fund public construction projects either in exchange for state-owned land or to be paid back by the government at a later date.

ຄາດຫວັງວ່າຈະມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສິດທີ່ດິນຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2013

ບັນດາຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການນຳສະເໜີໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບດິນ ເຊິ່ງເປັນມູນມໍລະດົກມາຈາກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈາກເຊັ່ນຄົນໜຶ່ງຫາອີກເຊັ່ນຄົນໜຶ່ງເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີໃບຕາດິນກໍ່ຕາມ.

ການຍອມຮັບນີ້ ໄດ້ນຳມາຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ເຊິ່ງໄດ້ອັດລົງໃນວັນສຸກ, ໃນເວລາທີບັນດາຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ.

ສະມາຊິກສະພາໄດ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາ ຊົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ໃນໄລຍະທຳອິດລັດຖະບານໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອອອກໃບຕາດິນຈຳນວນ ໜຶ່ງລ້ານ ສະບັບ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2011-2015, ແຕ່ວ່າ 16 ປີ ຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງເລີ້ມແຕ່ໂຄງການອອກໃບຕາດິນໄດ້ເລີ້ມຂື້ນໃນປີ 1997 ແມ່ນສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້ພຽງແຕ່ 705,000 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ.

ໃບຕາດິນ 705,000 ສະບັບ ໄດ້ກວມເອົາພຽງແຕ່ 30% ຂອງຈຳນວນຕອນດິນທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫານີ້ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບລັດຖະບານໃນການສຳລັດການອອກໃບຕາດິນໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2020 ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ມັກຈະຕົກເປັນຜູ້ເສຍປຽບໃນເມື່ອດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກະທົບຈາກການໃຫ້ສຳປະທານເພື່ອສ້າງໂຄງການພັດທະນາ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນທີ່ຕຳ ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໃບຕາດິນ ອັນນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຫຼາຍທ່ານ.

ສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຮ່າງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ, ດ້ວຍການສະແດງຄວາມຫັວງວ່າ ຫາກວ່າຮ່າງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບຮອງກໍ່ຈະເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ດິນ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ທ່ານ ດຣ ສຸວັນເພັງ ບຸຜານຸວົງ ຫົວໜ້າກຳມະທິການ ເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເວົ້າວ່າເມືອໃດທີແນວຄວາມຄິດໄດ້ຮັບການຕົກລົງ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ມີສິດເທົ່າທຽມກັບຜູ້ທີ່ມີໃບຕາດິນຄືກັນ.

Policy makers explore measures to contain land occupation

Vientiane Times, 1 August, 2013

Policy makers have suggested tax increases and land occupation restrictions in order to constrain occupation of large scale of lands. The suggestion was made in the drafted National Land Policy, which was tabled at the 5th ordinary session of the National Assembly (NA)’s seventh legislature, which closed on Friday.

During the session, the law makers shared ideas to further develop the draft. During the debate it was noted that many, notably rich and influential figures have occupied considerably large areas of land. Under the draft policy, individual Lao nationals, joint venture enterprises between Lao and foreign investors and foreigners are not allowed to own land use rights to more than an appropriate area of land.

Full land rights policy expected

Vientiane Times, 1 August, 2013

Law and policy makers have recommended full recognition and ownership over land use rights for people who inherited lands from their parents over generations, even though they have no land titles. The recognition matter was debated at the fifth ordinary session of the National Assembly’s (NA) seventh legislature, which closed on Friday when the law makers shared ideas to develop the draft National Land Policy. Parliamentarians said it was the government who was slow in issuing land titles to people, notably those in rural communities.

ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ

ວຽງຈັນທາມສ໌, 1 ສິງຫາ 2013

ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ  ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂຶ້ນອັດຕາພາສີທີ່ດິນ ແລະ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອຈຳກັດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ.

ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຮ່າງນະໂຍບາຍ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ເຊິ່ງໄດ້ປິດລົງໃນວັນສຸກນີ້, ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງ ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາປືກສາຫາລືກັນນັ້ນ ກໍ່ມີຫຼາຍຂໍ້ສັງເກດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ໄດ້ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດປະສົມ ລະຫວ່າງນັກລົງທຶນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ຄອບຄອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເກີນຂອບເຂດ ເໝາະສົມ.

ລັດຖະບານຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອລະບຸແຈ້ງກ່ຽວກັບ ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບດິນກະສິກຳ ແລະ ເຂດທີ່ປຸກໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄອບຄອງ ສິດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນຂະ ໜາດທີ່ຖືວ່າເໝາະສົມໄດ້.

ຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈຳກັດການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສິດ ໃນການຄອບຄອງ ເນື້ອທີ່ດິນ ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງ ເກີນກວ່າທີ່ລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້.

ອີງຕາມຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະເໜີ 2 ທາງເລືອກ ເພື່ອຈຳກັດ ການຖືຄອງກຳມະສິດນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ.

ໃນກໍລະນີທີ 1 ລະບຸວ່າ: ຜູ້ໃດທີ່ຖືສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼາຍກວ່າຂະໜາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໂອນກຳມະສິດ ທີ່ດິນສ່ວນເກີນ ໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

Land compensation tops parliament debate

Vientiane Times, 26 July, 2013

Compensation for lands taken for development projects topped debate in parliament yesterday with law-makers stating that affected people should receive reasonable compensation in order to address the emerging land dispute issue. Members of the National Assembly (NA) are debating to develop the draft National Land Policy at the assembly’s fifth ordinary session of the NA’s Seventh Legislature.

ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມສ໌, ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013

ການທົດແທນຄືນ ສຳລັບດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການຖົກຖຽງກັນຢູ່ໃນສະພາໃນວານນີ້ ເຊິ່ງຜູ້ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍງທີ່ດິນ ທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

      ສະມາຊິກຂອງສະພາປຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາເພື່ອຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 7.

      ທ່ານ ດຣ ອາຄົມ ຕຸລາລົມ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຂື້ນສະເໜີກ່ຽວກັບຂະບວນການຮ່າງນະໂຍບາຍດັາງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ອັນໄດ້ເປັນການເກີດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງປຶກສາຫາລືກັນ.

      ສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກ່ຽວກັບຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ການທົດແທນຄືນ ສຳລັບດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າຢູ່ໃນໂຄງການ ການຄ້ານັ້ນຈະຕ້ອງອີງໃສ່ລາຄາຂອງຕະຫຼາດ, ສ່ວນດິນທີ່ເອົາໄປນຳໃຊ້ການສ້າງໂຄງການຂອງລັດນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປະຈຸບັນ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລະບຸວ່າ ດິນທີ່ໄດ້ເອົາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງໂຄງການພັດທະນານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນແຈມແຈ້ງພຽງພໍເທື່ອ.

      ທ່ານ ພັນໂທ ຈັນນວນ ອວນຄະນະຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຜົນກະທົບໄປໃນທາງລົບໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີວ່າ ນະໂຍບາຍການທົດແທນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

      ທ່ານ ບຸນແສງ ປະທຳມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫານີ້ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນຢ່າງເປັນທາງການ.

      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ມັກຈະເປັນຜູ້ເສຍປຽບ ໃນເວລາເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຂື້ນ ທີ່ພົວພັນກັບການສຳປະທານທີ່ດິນ, ແລະ ຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານ ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່ບໍ່ທັນມີໃບຕາດິນໃນປັດຈຸບັນ.

Officials seize illegal timber in Khammuan

Vientiane Times, 23 July 2013

Customs officials in Khammuan province recently announced they confiscated illegal wood worth over 238 million kip in the first six months this year. The seized timber consists of 12,000 kg of may kha young (rosewood), valued at 200 million kip, 2.6 cubic metres of may kham phi (Burmese rosewood), worth 5 million kip, and 4.2 cubic metres of may du (Pterocarpus), valued at over 33 million kip.

Timber exports to come under greater scrutiny

Vientiane Times, 8 July, 2013

Finance Minister Phouphet Khamphounvong last week issued an instruction to various departments to pay more attention in managing wood exports, aiming to ensure that all revenues from timber flow to the national budget. In the past years, the government has issued a number of laws, regulations and decrees to manage wood exports but these have been insufficiently enforced, creating loopholes for illegal logging activities.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes